Бэлчээрийн одоогийн болон 60 хоногийн дараах төлөв байдал